Dorpskerk
Taakgroepen

Diaconie

Teveel om allemaal op te noemen. Daarom één aspect. Een tastbaar, zichtbaar en soms hoorbaar aspect. De collecte. Al in de eerste Christengemeentes kwamen diakenen voor. Hun taak bestond toen vooral uit het zorg dragen voor armen, weduwen en wezen. In het dorp van mijn tante bestond een heel netwerk van hulpverleners; vele pannetjes soep, stampot etc. vonden hun weg naar huishoudens waar het o zo welkom was.

 

Het je dienstbaar maken aan de naaste, is nog steeds het uitgangspunt van de diaconie. Alleen is er in de loop der tijd nogal wat veranderd.
Nederland op zich was/leek welvarend genoeg om zelf voor haar minderbedeelde burgers te kunnen zorgen. De diaconie kwam een beetje op het tweede plan en ging zich meer richten op het buitenland. Dat daar genoeg te doen was en nog steeds is, getuigen de televisiebeelden. Elke avond worden we wel geconfronteerd met één of andere ramp.
Programmamakers maken ons regelmatig deelgenoot van de armoedige omstandigheden waarin mensen leven. Ver van ons bed?? Helemaal niet! Bisschop Muskus drukte ons een aantal jaren geleden keihard met de neus op de problematiek "armoede binnen onze eigen grenzen". Armoede misschien wel bij je naaste buurman.

 

De diaconie voelt zich geroepen, waar mogelijk is, te helpen en gaat met dit doel voor ogen tijdens de dienst met de collectezak rond. Met de gave in de dienst stelt de diaconie U in de gelegenheid uw dienst aan God en de naasten waar te maken. Diaconaal geld is een stukje geven van jezelf. Door iedere dienst loopt een diaconale rode draad. De voorganger preekt over barmhartigheid; over een rechtvaardige samenleving dichtbij en ver weg. Het diaconale geld wordt voor hetzelfde gebruikt. Er ligt een link.

 

Over de collecte in de dienst wordt nadien de zegen uitgesproken, want met geld alleen redden we het niet. De zegen van de Heer is net zo hard nodig.

 

Het dagelijks bestuur van de diaconie bestaat nu uit:
Dini Aalpol: voorzitter
Henk Veltkamp: 2e voorzitter
Brenda Vermeul-Pothof: penningmeester
 

College van Kerkrentmeesters (CVK)

Doelstelling

In opdracht van de kerkenraad beheert het College van Kerkrentmeesters de bezittingen en behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Op basis van het vastgestelde beleid maakt zij de jaarlijkse begroting, en is zij verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de kerk. (De kerkenraad keurt goed) Zij zorgt, binnen de kaders van de jaarlijkse begroting, voor voldoende financiële middelen om het gemeentewerk mogelijk te maken. Zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie

 

Taken van de ouderling-kerkrentmeester

 

Bij de Kerkdienst

De ouderling-kerkrentmeester draagt medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten. Minimaal eén van de ouderling-kerkrentmeesters is aanwezig in de dienst.

Vergaderingen

Het College van Kerkrentmeesters vergadert één keer per maand. Op de agenda staan beheers- en bestuurszaken. De Kerkrentmeesters ontvangen een uitnodiging voor de kerkenraadsvergadering. De voorzitter is lid van het Moderamen.

Archief

Een kleine, maar toch belangrijke taak is het toezicht houden op en het [laten] bijwerken van het archief. Voor het inzien van het archief is toestemming van de Kerkrentmeesters vereist.

Beheertaken

Hieronder valt het beheer van de Dorpskerk, gebouw Irene, 2 pastorieën en h3. gronden en overige bezittingen. Het voeren van de h3erse administraties. Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen ook de werkzaamheden van personen die professioneel aan de kerk zijn verbonden, zoals: predikanten, koster , kerkelijk bureau, administrateur, horeca personeel en organisten.

Het Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau wordt beheerd door mevr. I.Stoevenbelt met medewerking van vrijwilligers. Zij vervult de functie van administrateur van de kerk. Zij verzorgt o.a. de financiële administratie, salarisadministratie, de coördinatie bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters en de organisatie rondom de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Ledenadministratie

De ledenadministratie is een van de belangrijkste administraties van de kerk. Er is een landelijk systeem dat er voor zorgt dat de administratie gemakkelijk en zonder al te veel kosten kan worden gevoerd. Via de ledenadministratie wordt ook het overzicht van het Kerkblad bijgehouden. Wijzigingen van het ledenbestand a.u.b doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

Organist

Tijdens de diensten in de Dorpskerk wordt het orgel in eerste instantie bespeeld door de heer J. van Dijk. Onder zijn beheer vallen ook de overige organisten.

Kerkblad

Het kerkblad: "Holtens Kerknieuws" is een gezamenlijke verantwoordelijk van de Kerkrentmeesters Gereformeerde en Hervormde Kerk.

Financiën

Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel (onbetaalde) inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Zo moet de dorpskerk, Irene en de pastorieën worden onderhouden. Moeten predikanten, organist, administrateur en horeca medewerkers salaris krijgen. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de geldwerving. De grootste bron van inkomsten is de vrijwillige bijdrage die elk jaar in januari wordt opgehaald onder het motto: Kerkbalans. Daarnaast vormen collectegelden, inkomsten derden (gebouwverhuur) en rente inkomsten de overige inkomsten. ANBI

Vrijwilligers

Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers aan het werk op gebied van: kerkelijke bureau, kosterschap, schoonmaak en horeca, tuinonderhoud, onderhoudswerkzaamheden, kopieerwerk etc. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig. Veel vrijwilligerswerk vallen onder beheer van diverse commissies. Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.

Veiling en Boekenmarkt.

Een grote groep vrijwilligers organiseert elk jaar een veiling, boeken- , kleding- en rommelmarkt. Doel wisselt per jaar maar in grote lijnen zijn de opbrengsten bedoeld voor realisatie extra zaken rondom de kerk.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit Veneklaas, tel. 06 15 58 75 86

Pastoraat

1. Algemeen pastoraat

De kern van het gemeentezijn is het pastoraat. De zorg voor mensen die in een moeilijke situatie zitten en de belangstelling voor elk gemeentelid om de onderlinge band te verbeteren en het geloof levend te houden.

 

De predikanten besteden het grootste gedeelte van hun tijd aan het pastoraat. Zij bezoeken ouderen, begeleiden zieken en geven steun bij een overlijden. Contact met ouders die hun kind willen laten dopen en stellen die een huwelijksinzegening wensen. Ouderlingen kunnen in meer of mindere mate ook bezoeken afleggen aan de gemeenteleden. De contactpersonen houden contact met hun wijk van 10-30 adressen, en brengen informatie over wijkavonden en andere activiteiten rond. De HVD brengt bezoeken aan ouderen, nieuwingekomenen en mensen met een jubileum.

 

Onze gemeente is verdeeld in twee secties, die elk weer uit 3 wijken bestaan. Het wijkteam, de predikant, ouderlingen, contacpersonen, de HVD, een diaken en een kerkrentmeester komt 1 maal per jaar samen. De 6 wijken hebben elk ongeveer 15 contactpersonen.

 

Verder zijn er ouderlingen die een speciale taak hebben in het ouderenpastoraat. Dit betreft de Diessenplas, de aanleunwoningen en de Abraham Berg-hof. Elke woensdagavond wordt er een wijdingsdienst georganiseerd.

 

Het pastoraal college komt 3-4 keer per jaar samen en bestaat uit de predikanten en de ouderlingen.

 

De gesprekken tijdens de bezoeken van predikanten en ouderlingen vallen onder geheimhouding.

2. Jeugd - Jongerenwerk

Het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente wordt georganiseerd vanuit het JPF, ons gezamenlijke Jeugdplatform. In dit jeugdplatform zijn de diverse groepen vertegenwoordigd die onder het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Holten vallen. Het doel van het JPF is het jeugdwerk coördineren, stimuleren en nieuwe ideeën en beleid ten aanzien van het jeugdwerk ontwikkelen.

 

Zoek je meer informatie over ons jeugdwerk of bepaalde activiteiten, of heb je een vraag, stuur dan een mail naar jeugd@hervormdholten.nl

3. Ouderenpastoraat

Enige ouderlingen zijn belast met de pastorale zorg van de bewoners van woon- en zorgcentrum Diessenplas, de aanleunwoningen en een aantal seniorenwoningen in de directe nabijheid (de Vrijheidslaan, de Churchillaan, Jan Rietbergstraat en Abraham Berghof). Elke woensdagavond wordt er een wijdingsdienst georganiseerd.

 

Ouderenpastor:

Vacant

Ouderlingen:

Alie Leurink, Woon- en zorgcentrum ‘de Diessenplas’
Ans Pannekoek, Aanleunwoningen woon- en zorgcentrum ‘de Diessenplas’

Bezoekmedewerker:

Mevr. R. van Iperen - Esseboom, telefoonnummer 0548 36 21 26
E: rivip36@gmail.com