Dorpskerk
Onze gemeente
Hervormde gemeente Holten maakt sinds 1 mei 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en voelt zich nauw betrokken bij de wereldwijde oecumenische beweging. Omdat bij de grote brand in Holten in 1829 alle archiefwerk verloren is gegaan, is het niet helemaal duidelijk wanneer de kerk in Holten is gesticht. Als meest waarschijnlijk wordt het jaar 1384 genoemd. In 1832 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen, terwijl pas in 1855 het "Naber"- orgel werd geplaatst. Beide zijn in de loop de jaren diverse malen gerestaureerd; het orgel voor het laatst in 1987 en de kerk in 1994.

 

Hervormd Holten is één gemeente met twee predikantsplaatsen. Zes wijkteams, samengesteld uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, doen samen met contactpersonen en HVD - leden het pastorale bezoekwerk. Reeds een groot aantal jaren zijn enige ouderlingen belast met de pastorale zorg van de bewoners van woon- en zorgcentrum Diessenplas, de aanleunwoningen en een aantal seniorenwoningen in de directe nabijheid. Het ouderenpastoraat werkt zelfstandig. Aan dit ouderenpastoraat is een ouderenpastor verbonden.

 

Centraal in het leven van de reguliere Holtense kerkganger staat de kerkdienst. In de Dorpskerk is er ‘s morgens een dienst; de avonddiensten zijn PKN-diensten en worden afwisselend in de Dorpskerk en de Kandelaar gehouden. In de buurtschap Dijkerhoek is eenmaal in de veertien dagen alleen 's morgens dienst in gebouw Bethanië, terwijl in de andere buurtschap Espelo één maal per maand een kerkdienst wordt gehouden. Alle avondmaalsvieringen zijn in principe opengesteldvoor kinderen.

 

In het kader van het SoW-proces is er verregaande samenwerking met de plaatselijke Gereformeerde kerk, die steeds verder wordt uitgebouwd.
Ook met de plaatselijke R.K. parochie bestaat op velerlei terrein samenwerking.
Predikant: Vacant

 

Vanwege de vakantieperiode is de predikant niet altijd aanwezig. Mocht U op één van de nummers geen gehoor krijgen, probeert u dan een ander nummer.
Telefoonnummer kerkelijk bureau: 0548 36 17 27.
Coördinator kostersteam: Bernhard Veneklaas Slots, telnr. in Irene 0548 36 17 27, thuis 0548 54 62 39.