Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Dorpskerk 2 maanden deels gesloten

Zoals in het decembernummer van Holtens Kerknieuws aangegeven is de Dorpskerk van 7-01 t/m 20-01 geheel gesloten. Kerkdiensten (13-01 en 20-01) worden dan in de Kandelaar gehouden.

 

Echter door alle nog uit te voeren werkzaamheden (vnl. schilderwerk) zal daarna doordeweeks de kerk ook nog gesloten zijn tot uiterlijk 2 maart. Begrafenissen worden dan verplaats naar gebouw Irene. Na 20-01 hebben wij op zondag weer gewoon dienst in de Dorpskerk.

 

College van kerkrentmeesters

Zondag eenheid 20 januari

Op deze zondag zet de week van gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete bijbelse oproep wordt de blik scherp gesteld op recht en onrecht: Zoek het recht en niets anders dan het recht.

 

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 11-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor. In deze oecumenische dienst, die in de Kandelaar gehou-den wordt, gaan pastor Harry Bloo en ds. Roozenboom voor.

Goed voornemen

Mijn goede voornemen is om voordat mijn verlof begint (waarschijnlijk half april) iedereen bezocht te hebben. Ook hoop ik in januari een start te kunnen maken met het bezoeken van mensen die elders in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven. Mark en ik zullen daar zo nodig ook nog een verdeling in aanbrengen.

 

Vooral voor hen van wie een partner in Holten woont, lijkt het ons prettig om samen één en dezelfde predikant te hebben. We hopen u daarover goed te informeren. Hoe dan ook, als u naar de pastorie belt om iets door te geven of om aan te geven dat bezoek op prijs gesteld wordt, dan komt er één van ons graag naar u toe!

 

Hartelijke groet,
ds. Meinske van der Wal

“Op weg door het leven”

Met ingang van 2019 is er niet meer op elke zondagavond een kerkdienst. Om de andere week wordt er een kerkdienst georganiseerd en op de tussenliggende zondagavonden worden er andere diensten, vieringen en activiteiten gepland.

 

In dat kader is er op 27 januari 2019 een Zondagavondviering in de Kandelaar, waar Hans Stam zal spreken over het thema: “Op weg door het leven”. In de zomer van 2017 heeft hij al eerder hierover gesproken op de Zomerviering op de Borkeld. Op verzoek, zijn verhaal deze avond in de Kandelaar. Wees welkom allemaal.

Naberorgel: even bijpraten

Afgelopen maanden is er hard gewerkt door onze orgelbouwer Reil om met name de houten orgelkast, windladen en deels binnenwerk van het orgel terug te plaatsen. Steeds meer komt er zicht op de gehele uitvoering van de restauratie. Maandag 7 januari is het schildersbedrijf Wolters gestart met het schilderen van de gehele kerk. De muren krijgen weer een mooie frisse kleur. Alle kapotte ramen (30) worden vervangen. En na de kerkmuren worden het orgel en de fronten van de beide hangzolders aangepakt (geheel nieuw voorfront).

 

Wanneer je op de website kijkt van de Dorpskerk te Wilp, krijg je alvast een idee van de orgelkleuren. Ook alle gordijnen worden vernieuwd.

 

Kortom, de komende 7 weken worden de laatste (tevens ook grootste) werkzaamheden afgerond. Reil zal daarna de orgelpijpen terug plaatsen en dan kennen wij de kerk nauwelijks terug. Zo mooi! Planning is dat uiterlijk 1 april alles klaar is (incl. stemmen van het orgel).

 

Na 1 april zullen wij een “inwijdingsdienst” houden over de gehele restauratie.

 

College van kerkrentmeesters

Kerkbalans 2019

kerkbalans 2019 We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de Actie Kerkbalans. Ook dit jaar gaan weer veel vrijwilligers op pad en vragen aan de leden om hun steentje bij te dragen zodat wij samen een actieve kerk kunnen blijven. Uw toezegging voor kerkbalans is inclusief de Paas- en Eindejaarscollecte.

 

We hebben hier indertijd voor gekozen om niet een aantal keren vlak achter elkaar een bijdrage te hoeven vragen en daardoor de vrijwilligers extra te moeten belasten.

 

De landelijke actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari. De “lopers” kunnen hun lijst met toezeggingen inleveren op vrijdagavond 1 februari 2019 vanaf 19.00 in de consistorie van de Dorpskerk.

 

Elk jaar zijn we blij verrast en dankbaar met het resultaat van de actie omdat u jaarlijks net dat stukje meer geeft om onze baten en lasten in balans te houden. Ook dit jaar ho-pen wij weer op uw financiële steun.

 

Hetgeen uit kerkbalans betaald wordt zijn o.a. (ouderen) pastoraat, thema diensten, koren, onderhoud gebouwen, administratie, salaris predikanten, jeugd/jongerenwerk etc…..

 

Wij willen u alvast bedanken voor uw financiële bijdrage aan kerkbalans 2019.

 

Namens de kerkrentmeesters Dorpskerk Holten.

Algemeen nieuws

Van de redactie

Op verzoek van enkele gemeenteleden van de Dorpskerk en vanwege het verlangen van de redactie om waar kan zoveel mogelijk op eenzelfde manier de dingen te vermelden, zullen vanaf deze editie van Holtens Kerknieuws de verjaardagen en jubilea vanuit de Dorpskerk vooraf met adres vermeld worden. (Eenmalig zal het dit keer daarom zowel achteraf als vooraf zijn.) We hopen dat dit het meeleven met elkaar als gemeente ten goede komt, omdat het zo mogelijk is om een kaartje te sturen of iemand te feliciteren als u hem/haar in de kerk, het dorp of elders treft.

 

Een terechte opmerking die we kregen, is wel dat de kans bestaat dat iemand overlijdt tussen de datum van aanleveren van de kopij en het uitkomen van het kerkblad. Dan is een vermelding van verjaardag of jubileum natuurlijk schrijnend. We hopen van harte dat dit niet vaak voor zal komen en hopen op uw begrip voor die keren, dat het on-verhoopt toch zo loopt. Als u/jij vragen hebt over deze verandering dan horen we dat graag via één van de redactieleden of per mail.

 

Namens de hele redactie, ds. Meinske van der Wal

 

p.s. vanwege onvoorziene omstandigheden begint de vermelding vooraf voor Dorpskerk West vanaf het volgende kerkblad.

Jeugd

Adventsproject Kindernevendienst
Het thema van de afgelopen adventstijd was: Geloof met me mee! We hebben samen met de kinderen verhalen gelezen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven.

 

Allemaal vertelden ze hun eigen verhaal. Johannes kreeg op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper ver-telde over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomde van bevrijding, Elisabet juichte om het kind dat geboren zou worden en Maria ontdekte dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren zou worden. Aan de hand van hun verhalen dachten we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

 

Het project had het karakter van een reclamecampagne voor het geloof. Geen reclamecampagne die mensen koste wat kost wil overtuigen van een bepaald gelijk, maar een uitnodigend en enthousiasmerend uitdragen van waar mensen voor staan. Er zijn bij de Bijbelverhalen een serie aansprekende illustraties gemaakt, die verwerkt waren in posters voor elke adventszondag.

 

KidzArt
Hou de brievenbus in de gaten, want het is bijna weer tijd voor een KidzArt! Heerlijk samen een avondje eten en creatief bezig zijn!

 

Voor wie: Kids tussen 9-12 jaar
Datum: 8 februari
Tijd:16:30 – 19:30
Locatie: volgt nog
Jullie komen toch ook??

 

Graag aanmelden via het volgende emailadres: kidzartholten@gmail.com
Vanwege het grote succes zoeken wij ook 1 of 2 ouders die op deze avond kunnen ondersteunen. Graag ook aanmelden via het genoemde emailadres.

 

Kerstspel - Kerstavond Open Deur gezinsdienst
Op Kerstavond hebben 15 kinderen van de kindernevendienst het Kerstspel “op reis naar Bethlehem” opgevoerd tijdens de kerkdienst.

 

De zondagen ervoor was er tijdens de ochtendkerkdiensten al druk voor geoefend in de consistorie. De kinderen waren allemaal super enthousiast en kenden hun tekst al snel uit hun hoofd. Mede dankzij de kleding van Kinderboerderij Dondertman zagen ze er die avond prachtig uit.

 

Samen met kinderkoor Mozaïek hebben ze er een prachtige kerstdienst van gemaakt. Wij zijn super trots op ze! Alinde Kogelman & Mariska Rensen

 

Tieneravond: Sirkelslag 2019!
Na twee gezellige en inspirerende tieneravonden in de afgelopen maanden, gaan we ook in 2019 weer enthousiast verder met twee tieneravonden! Afgelopen keer, in december, hadden we Kerst als thema, en hebben we kerstmuziek geluisterd en het Kerstverhaal goed onder de loep genomen.

 

De volgende keer is vrijdagavond 1 februari, en dan gaan we iets speciaals doen: Sirkelslag! Het thema van Sirkelslag 2019 is 'Een nieuw begin’. Het verhaal van Jozef loopt als een rode draad door het programma. Met een team speel je een wedstrijd tegen teams van andere kerken.

 

Deze editie wordt het spelprogramma gepresenteerd met een live uitzending, die via internet te volgen is, en zo komen we in verbinding met honderden andere jeugdgroepen uit heel Nederland!

 

Durf je de strijd aan? Dan zien we je graag op vrijdagavond 1 februari, om 19:00 uur, in gebouw Irene.

 

De vierde, en laatste, avond staat gepland op zaterdag-avond 20 april, op Stille Zaterdag. Hopelijk zien we jullie dan ook allemaal weer!

 

Jongerencafé – Dorpskerk
Op vrijdagavond 25 januari 2019 gaan wij met de doelgroep 18-25 jarigen naar de Biester. We willen kennismaken met elkaar, elkaar ontmoeten en bovenal een gezellige en laagdrempelige avond hebben met elkaar. Hapjes en drankjes zullen niet ontbreken. Meer nieuws hierover komt via Facebook@DorpskerkHolten

 

Wanneer: vrijdag 25 januari 2019
Tijd: vanaf 20.00 uur
Waar: De Biester te Holten

Rijssen-Holten doet!

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de eerste editie van ‘Rijssen-Holten Doet!’ plaats. Dit is een lokaal initiatief gericht op het helpen van een ander. Verschillende partijen, kerken en organisaties doen hieraan mee.

 

Wat gaat er gebeuren?
Samen zetten we ons in voor een ander. Dit kan betekenen met een groepje een klus uitvoeren bij iemand die dit zelf niet meer kan, een gezellige verwenmiddag verzorgen voor ouderen die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden enz.

 

Wat is het doel hiervan?
Allereerst het stimuleren van het sociale netwerk. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast is het laagdrempelig vrijwilligerswerk en wordt de samenwerking tussen organisaties gestimuleerd. En natuurlijk help je ook heel praktisch een ander!

 

Inmiddels is er vanuit de burgerlijke gemeente een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke groepen. Die inventariseert welke klussen er te doen zijn en welke vrijwilligers die kunnen gaan uitvoeren.

 

Wilt u ook de handen uit de mouwen steken voor een hulpklusje in de brede zin van het woord op zaterdag 9 maart 2019? U kunt zich opgeven door een van onze diakenen aan hun jasje te trekken. Zij verbinden u dan door met de organiserende stuurgroep.

Nieuwe voorstellen rond kerkelijke ambten binnen de Protestantse Kerk

Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en dia-kenen echt nodig? Hoeveel opleiding is nodig voor ambtsdragers die Woord en sacramenten bedienen? Vragen die boven komen nu er binnen de Protestantse Kerk een mozaïek van kerkplekken ontstaat. De op 21 december vandaag verschenen conceptnota geeft antwoorden op deze vragen.

 

Wat is eigenlijk een kerk? Zijn ouderlingen en diakenen echt nodig? Hoeveel opleiding is nodig voor ambtsdragers die Woord en sacramenten bedienen? Vragen die boven komen nu er binnen de Protestantse Kerk een mozaïek van kerkplekken ontstaat. De vandaag verschenen conceptnota geeft antwoorden op deze vragen. Nederland wordt steeds diverser. Om het evangelie met onze samenleving te delen, zijn daarom nieuwe vormen van kerk-zijn nodig. Inmiddels zijn er circa 250 pioniers-plekken, kliederkerken en monastieke initiatieven ontstaan.

 

Knelpunten
Bij een deel van de nieuwe vormen van kerk-zijn groeit behoefte aan zelfstandigheid. De huidige kerkorde levert echter organisatorische knelpunten op. Zo zijn bij een klassieke gemeente zeven ambtsdragers en drie bestuurlijke organen nodig. Ook is een universitair geschoolde en betaalde predikant vereist voor minimaal 0,33 fte. Dit blijkt vaak niet haalbaar te zijn voor nieuwe vormen van kerk-zijn.

 

Voor een deel van de nieuwe initiatieven is een antwoord op deze vragen nodig, omdat ze tegen urgente knelpunten aanlopen. De vandaag verschenen conceptnota doet daar voorstellen voor. U kunt de conceptnota hier downloaden.

 

Martijn Vellekoop, coördinator Missionair Werk en mede-auteur van de conceptnota, benadrukt wel dat dit traject niet wordt ondernomen om als kerk ‘hip’ te zijn: “Als de synode inderdaad besluit tot aanpassingen, dan is dat van-uit de hoop dat die ons in staat stellen om het christelijke geloof met meer mensen te delen.”

 

Feedback geven
In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feed-back wil geven op de voorstellen uit de conceptnota. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven dan ook een inleiding. Via www.protestantsekerk.nl/kerkplekken kunt u zich aanmelden. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

 

Wilt u geïnformeerd worden, heeft u vragen of wilt u feed-back geven? Hiervoor is ruimte tijdens vijf bijeenkomsten in het land:
  • Drachten, 10 januari 2019 (De Arke, Flevo 161)
  • Amsterdam Zuidoost, 22 januari 2019 (De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11)
  • Dordrecht, 5 februari 2019 (Andreas-kerk, J.v.Heemskerckstraat 19)
  • Apeldoorn, 7 februari 2019 (De Hofstad, Hofveld 52)
  • Eindhoven, 19 februari 2019 (Ontmoetings-kerk, Meerkollaan 3)
  • Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Meld u aan via de pagina www.protestantsekerk.nl/kerkplekken

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk