Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Bevestiging kandidaat Van Sandijk

Op zondag 27 mei, ’s middags om 14.30 uur, zal proponent Mark van Sandijk in het ambt van ‘dienaar des Woords’ worden bevestigd. Dit is natuurlijk een bijzonder moment in het leven van onze gemeente. We verwachten dan ook een behoorlijke toeloop, mede door het aantal gasten. Dus als u verzekerd wilt zijn van een plekje in de kerk, kom dan op tijd! De ochtenddienst komt te vervallen. Er is kinderoppas en nevendienst. Koor Cam-panella verleent medewerking en er wordt bovendien een mooie liturgische bloemschikking gemaakt. Na afloop is er gelegenheid om ds. van Sandijk en zijn gezin in de kerk te feliciteren. In gebouw Irene is er daarna nog een voortgezette ontmoeting met eventuele sprekers en wordt aan de gasten van ver een maaltijd aangeboden.

Breien voor Oost Europa.

Er zijn in Holten een aantal dames actief in het breien voor Oost Europa. Mevrouw Spijkers was hier jaren actief in maar moet helaas er mee stoppen wegens gezondheidsomstandigheden.

 

De diaconie ondersteunt dit werk al jaren en hoopt dat dit voort gezet kan worden. Daarom vragen wij wie dit wil begeleiden en zorg dragen voor aankoop van garen o.a. Wilt u meer informatie dan horen we dat graag. per mail diaconie.hervormdholten@gmail.com of telefoon 0548 36 31 88.

 

Namens diaconie
Wim stevens

Update van de kerkdienst

In de kerkenraad zijn we bezig met een bezinning op de eredienst. Die kan, wat vorm en inhoud betreft, wel een ‘makeover’ gebruiken. De visiegroep heeft hier een jaar geleden al een aanzet voor gegeven. Maar we willen verder denken in hun spoor. Er leven ideeën om de preek wat korter en aanschouwelijker te maken, meer liederen uit andere bundels te gebruiken, meer mensen iets te laten doen in de eredienst zodat niet de dominee de hele tijd aan het woord is (hoe goed bedoeld ook, het verveelt een keer). Ook om vaker een koor medewerking te laten verlenen. Het genereren van nieuwe ideeën ligt voor een deel op het gebied van de eredienstcommissie. Maar we zouden graag meer en ook andere mensen hierin willen betrekken. Daarom: wie wil meedoen en nadenken over vernieuwing van de liturgie? Schiet u een kerkenraadslid aan om u hiervoor op te geven. Uzelf aanmelden bij de koffie na de kerkdienst is ook een goed moment!

Oproep – gezocht: beamerbedieners

Het “Beam-team” van de Dorpskerk is op zoek naar nieuwe beamerbedieners. Als beamerbediener ben je ongeveer één keer in de vijf weken aan de beurt om de beamer te bedienen. Wat houdt dit in? Simpelweg; je zorgt er voor dat de kerkgangers op het juiste moment de juiste dia te zien krijgen op de schermen. De presentaties worden vertoond via PowerPoint. Je hoeft de presentatie(s) niet zelf te maken, deze worden aangeleverd. Enige kennis van PowerPoint is wel handig, niet noodzakelijk. Daarnaast bedien je, indien nodig, de camera’s waarmee livebeelden vanuit de kerk (bijv. bij een doopdienst) te zien zijn op de schermen.

 

Geen tijdrovende klus en als je toch voornemens bent om naar de kerk te gaan is het een kleine moeite om een uurtje achter de laptop plaats te nemen! Spreekwoordelijk twee vliegen in één klap dus! Kom jij ons versterken?

 

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je bij Gerrit Markvoort terecht: gerrit.markvoort@concepts.nl

Open Deur groep

Pasen ligt inmiddels achter ons, maar wel kunnen we terugzien op een druk bezochte Goede Vrijdag kinderviering. Die wordt eens in de twee jaar gehouden. Meer dan 40 kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s verdrongen zich in de ontmoetingsruimte van de Kandelaar om nog een stoel te vinden. Maar het was de moeite waard. Kinderkoor Mozaïek o.l.v. Eline Paalman zong helder en strak de passende liederen over het lijden en de opstanding van Jezus. Via de beamer volgden we de Heer en zijn leerlingen gedurende zijn laatste dagen: de intocht in Jeruzalem, de laatste maaltijd, het verhoor door Pilatus, de kruisiging en de opstanding. Bij het grote houten kruis op het podium legden de kinderen bloemen neer en baden het Onze Vader. Zo werd Goede Vrijdag ook voor hen een ervaring. We danken de organisatie, met name Marry Kruimelaar, Greetje Schutter en koster Henk Stam voor de uitstekende voorbereiding. Het was pico voor elkaar!

 

De Open Deur Kring heeft ook zijn laatste gespreksavond gehad. Ook hier ging het over Pasen. En zoals altijd in deze kring: het ging er levendig aan toe. Hier valt nooit een stilte. We zaten weer met een discipelgroep van 11-12 leerlingen. Maar we misten onze vertrouwde Jan Geerligs, die hier ook altijd aanwezig was en een substantiële bijdrage van bijbelse wijsheid had. Volgend seizoen pakken we de draad weer op. Deze kring is zo langzamerhand een van de langst lopende bijbelkringen van Holten aan het worden.

 

Wat nog uitstaat is het kinderkerkenpad in mei, dit keer met een beperkt aantal scholen. Wellicht dat we het in de toekomst over een andere boeg gooien door naar de scholen toe te gaan in plaats van omgekeerd de kinderen naar de kerken te laten komen. Dat laatste blijkt voor de scholen altijd een grote logistieke operatie te zijn die in de drukke mei- of junimaand dikwijls moeilijk te realiseren is. We sluiten het Open Deurseizoen af met de openluchtdiensten in de zomertijd. De eerste is in de tuin van de Diessenplas op zondagmiddag 1 juli, om 16.00 uur.

Vervanging predikant bij afwezigheid

In tijden van vakantie of nascholing van ds. Roozenboom is mevr. Ans Steunenberg-Aaftink bereid gevonden pastorale assistentie te verlenen en begrafenissen te leiden. We zijn daar als kerkenraad erg blij mee. Ans behoeft in Holten geen nadere aanbeveling. Zij heeft al een lange loopbaan in het kerkenwerk en ze kent heel veel mensen in Holten. Ze heeft een volledige opleiding tot kerkelijk werker gevolgd, is daarin afgestudeerd en gecertificeerd. Juist in tijden van vacature blijkt zij uitstekende diensten te kunnen verrichten in ons dorp. We danken Ans dan ook voor haar bereidwilligheid en wensen haar veel zegen en inspiratie in het kerkenwerk in ons dorp.

 

Hier nog haar gegevens om haar te kunnen bereiken:
Erve Teeselink 48, 7451 WE Holten. Telefoon: 06-18 93 12 50 en 0548 - 54 60 79.

Algemeen nieuws

Bijpraten: restauratie Naber orgel en schilderwerk kerk

Restauratie Naber orgel
Wij kijken alweer ruim twee maanden tegen een geheel ontmanteld Naber orgel aan. Daarvoor in de plaats hebben wij wel de beschikking over een mooi mobiel kerkorgel, dat tijdelijk uitstekend functioneert.

 

Afgelopen maanden werden wij als College van kerkrentmeesters geconfronteerd met nog enkele stevige tegenvallers v.w.b. restauratie. De windladen in het onder- en bovenwerk moeten geheel ontmanteld en hersteld worden, ook zijn er meer krimpscheuren in het houten pijpwerk gevonden. Een tegenvaller van ongeveer €25.000. Voor tegenvallende zaken was maximaal op €10.000 gerekend. Echter, in deze is er geen keuze, reparatie moet worden uitgevoerd. Mogelijk dat toekomstige donaties dit verschil nog kan opheffen? Hierdoor is het tijdstraject wel opgeschoven. Het is maar de vraag of dit jaar het orgel al weer in gebruik kan worden genomen.

 

Schilderwerk kerk
Voor het schilderwerk hebben wij in totaal vier bedrijven benaderd. Op moment van schrijven zijn wij met één kandidaat in serieuze onderhandeling. Voorkeur is dat het gehele schilderwerk van kerk en orgel in één hand komt. Dat lijkt goed te komen.

 

Door inkomsten afgelopen jaren ingebracht door de veiling-, rommel- en boekenmarktcommissie ligt het ook in de bedoeling om de beide galerijen (orgel- en hangzolder) in zijn geheel mee te nemen. Wij hebben het dan over de banken en vloeren. Maar de opzet is ook om beide voorgevels te voorzien van nieuw houtwerk. Kortom een goede benutting van het binnengebrachte geld!

 

Toekomst
Als bovenstaande dan ook echt allemaal uitgevoerd is, dan zijn er nog enkele kleine wensen namelijk vervanging van het doopvont en de lessenaar. Dan is de Dorpskerk zodanig ingericht dat het voor een langere tijd de trots van ons centrum mag zijn

Startzondag: ‘Een goed gesprek’

Oproep! 16 september Startzondag: ‘Een goed gesprek’ Op zondag 16 september is de jaarlijkse Startzondag. Noteer deze datum gerust alvast in de agenda’s! Dit jaar is het landelijke thema ‘Een goed gesprek’. We willen alle gemeenteleden de gelegenheid bieden om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Daarmee willen we het ‘Samen kerk zijn’ ook onderstrepen. Op dit moment zijn we nog druk bezig om verschillende activiteiten uit te werken, waarbij we zoveel mogelijk met alle gemeenteleden op één locatie willen blijven. De Kandelaar leent zich hier het best voor. Er wordt ook aan de allerkleinste gedacht!

 

Onder het mom van: ‘Samen zijn we Kerk’, zoeken we mensen/jongeren/kinderen die ons willen helpen bij verschillende activiteiten. Denk daarbij aan een workshop fotografie met je mobiel, bloemschikken, Highland games, oud Hollandse spelletjes en pannenkoekenbakkers!

 

Aanmelden voor hulp en deelname kan al via de volgende mailadressen: jeugd@hervormdholten.nl en activiteiten@kandelaarholten.nl

Gastgezinnen gevraagd

De Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen heeft als doel kinderen uit Wit Rusland –die in radioactief besmet gebied wonen- uit te nodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door acht weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe. Met de hulp van gastouders willen wij deze kinderen dit graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven.

 

In de periode van 17 november 2018 tot begin januari 2019 hopen we weer een groep kinderen naar Rijssen/ Holten te laten komen. Daarom zijn wij op zoek naar gastgezinnen die een kind liefdevol voor deze periode in hun gezin willen opnemen. De kinderen worden begeleid door twee leerkrachten en een tolk. Overdag gaan de kinderen naar school, waar ze ’s ochtends les krijgen van hun eigen leerkracht, ’s middags wordt er een activiteiten programma voor de kinderen georganiseerd. Na schooltijd en in de weekends zijn de kinderen thuis bij hun gastgezin. Natuurlijk worden de gastouders tijdens deze periode met raad en daad bijgestaan door het stichtingsbestuur. Ook wordt naschoolse opvang aangeboden. Van de gastouders wordt verwacht dat zij één of twee kinderen voor deze periode een warm thuis bieden. Er zijn geen extra kosten verbonden voor de gastouders aan het verblijf, behalve de maaltijden en het halen en brengen van en naar school. Voor rekening van de stichting zijn de overige kosten zoals het vervoer vanuit Wit Rusland en terug, de verzekering, de activiteiten, etc. Ook wordt gezorgd voor een kledingbeurs waar de kinderen gratis kleding kunnen uitzoeken.

 

Bent u/ben je geïnteresseerd: kom dan naar de informatieavond op woensdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in De Kandelaar, Stationsstraat te Holten. Op deze avond wordt achtergrond informatie gegeven, vertelt een (voormalige) gastouder over de ervaringen en kunnen vragen worden gesteld. Wil je vooraf al meer informatie: kijk dan op onze website: www.tsjernobylholten.nl of telefonisch via nummer 06 51 28 28 74.

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken
De interkerkelijke Stichting voor diaconaal vakantiewerk organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerken in Nederland het diaconaal vakantiewerk voor personen, die om verschillende redenen niet zelf op vakantie kunnen gaan. Er zijn vakantieweken voor ouderen, met enige begeleiding bij de verzorging, maar er zijn ook vakantieweken voor als u, of uw partner, veel hulp nodig heeft. Er zijn vakantieweken voor (echt)paren met een thuiswonende dementerende partner, zorg wordt verleend aan de dementerende partner, waardoor de begeleidende partner de gelegenheid heeft om zich te ontspannen en er op uit te gaan.

 

Er zijn vakanties voor gasten met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zijn er speciale creatieve weken en in het voorjaar is er een muziekweek. De locaties waar de vakantieweken plaatsvinden zijn: Vakantiehotel Nieuw Hydepark te Doorn, vakantiehotel Dennenheul te Ermelo, Vakantiecentrum de Imminkhoeve te Lemele, het vakantieschip de Prins Willem-Alexander, Vakantiehotel de Heerenhof in Mechelen- Limburg, Vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep, Hotel de Vrije Vogel in Elslo en hotel de Rijper Eilanden in De Rijp. In deze fantastische verblijven kunt u even loskomen van het dagelijkse leven, en andere mensen ontmoeten.

 

De vakanties zijn vol pension incl. koffie en thee en ze onderscheiden zich door de sfeer, de gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle weken die mogelijk worden gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, dragen een open, protestants-christelijk karakter. Dat is terug te vinden in de aanwezigheid van een pastor, tijdens iedere week. Daarnaast kunt u op zondag een kerkdienst bijwonen in “eigen huis”. Gedurende een vakantieweek zijn er allerlei activiteiten waar u aan mee kunt doen, zoals een muziekavond, wandelen, met de bus naar b.v. een museum en nog veel meer. Wilt u lekker een boek lezen? Prima, het is uw vakantie! Verpleegkundige zorg is bij de arrangementen inbegrepen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat u, ook als u intensieve verzorging en begeleiding nodig heeft, een heerlijke vakantie beleeft.

 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau in Holten. Er kan meer dan u denkt!!

 

Er liggen brochures op de leesplank in de Kandelaar en in Irene, neem er gerust één mee. Gerry Meijerink-Stam, T: 0548 36 17 90
E: gjhmeijerink@solcon.nl
Bertus Bronsvoort, T: 0548 36 17 24
E: bertusbronsvoort@hotmail.com

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geloof in het leven