Actueel-/Algemeen nieuws
Actueel- /Algemeen nieuws

Actueel nieuws

Paasproject kindernevendienst

Klik op foto

Ook dit jaar heeft de kindernevendienst een leuk Paasproject uitgezocht. ‘Ik zorg voor jou’, zegt God tegen de mensen. In de Bijbelverhalen van de veertigdagentijd zien we hoe God dat doet. We lezen verhalen over de weg die Jezus gaat. Op die weg is hij niet alleen: God zorgt voor hem. Vanuit God kan Jezus ook zorgen voor de mensen die hij tegenkomt en hij laat zien hoe je voor elkaar kunt zorgen: bijvoorbeeld door even met iemand te praten of door brood te delen.

 

De kindernevendienst staat dan ook in het thema van ‘ik zorg voor jou’. We staan stil bij hoe God voor mensen zorgt en bedenken hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Elke zondag kijken we in de zorgkoffer, waar een themavoorwerp in zit. Ben jij ook zo benieuwd wat er in de zorgkoffer zit? We kunnen alvast één klein geheimpje verklappen: op zondag 4 maart mogen alle kinderen op hun sloffen naar de kerk komen, want het gaat over je thuis voelen…

 

Kom allemaal en ontdek op welke manieren we voor elkaar kunnen zorgen.
Tot snel!

HVD Paasmaaltijd voor ouderen

In de week voor Pasen organiseert de HVD weer Paasmaaltijden voor ouderen vanaf 70 jaar. Voor de pauze is er een liturgie met schriftlezing, gedichten, samenzang en een overdenking. Na de pauze is de paasmaaltijd. De middagen worden gehouden voor:
Wijk Oost op maandag 26 maart ’s middags om half drie in gebouw Irene;
Wijk West ook op maandag 26 maart ‘s middags om half drie bij “Het Bonte Paard”.

 

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Wij hopen u op een van de middagen te mogen begroeten.

 

Hartelijke groeten, namens alle HVD-medewerksters,
Jannie Rietberg

Stille week

Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar tijdens de Stille Week weer bijzondere vieringen gehouden. Deze vieringen worden ook wel “vespers” genoemd. In de vroege kerk was dat een avondgebed.

 

De liturgie zorgt ervoor dat een vesper anders is dan een kerkdienst. Er is een afwisseling tussen teksten, liederen en gebeden en in het midden een korte overweging. Het is een samenspel. Het thema voor de komende Stille Week is: “Een vlam van Liefde” Er wordt stil gestaan bij een aantal kruisbeelden. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn de vespers kort, ongeveer een half uur.

 

Op Witte Donderdag is er een viering met daarin Avondmaal. Die avond weerspiegelt de bijeenkomst van de eerste volgelingen van Christus. Zij kwamen samen rond een maaltijd. In de christelijke traditie zijn we dat “Het Laatste Avondmaal” gaan noemen. Op Goede Vrijdag is de kerk op z’n soberst. Er zijn geen bloemen, de tafel waar de vorige avond aan werd gegeten is leeg en er brandt geen kaars. Het is donker. Het kruis staat centraal in de viering waarin Jezus’ lijden en dood aan het kruis wordt herdacht. Bij protestanten ligt het accent vooral op de kruisiging. In de Rooms-Katholieke traditie bidt men de kruisweg. De gelovigen lopen dan door de kerk langs de veertien kruisbeelden, die de lijdensweg van Jezus tonen. Men treedt daarmee in zijn voetspoor en staan stil bij wat er gebeurde op zijn weg naar Golgotha. Deze gebeurtenissen worden verbonden met de eigen levensweg, waarin het dragen van een kruis, troost en ge-troost worden, vallen onder een zware last, herkenbare ervaringen zijn.

 

De viering op Stille Zaterdag vindt laat op de avond plaats, als het al donker is. De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen, waarmee het Licht van Christus zich verspreidt door de kerk. De Bijbellezingen gaan over bevrijding. In de bijbel zijn daarover veel verhalen te vinden. Denk aan de doortocht door de Rode Zee. Er is ook aandacht voor de doop, het symbool van persoonlijke bevrijding. In de Paasnacht klinkt voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd weer het Gloria. Stille zaterdag biedt overvloed, als reactie op de sobere toon van Goede Vrijdag, om aan te geven dat Pasen méér is dan we kunnen vermoeden. Door het Paasverhaal in deze week, in deze vorm, zo te beleven biedt het aanknopingspunten om de bijbel, de wereld en het eigen leven met elkaar te verbinden.

 

De bijeenkomsten van maandag t/m donderdag vinden plaats in de Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur. Op Goede Vrijdag vindt de viering plaats in De Kandelaar, eveneens om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag begint de viering om 22.00 uur in de Dorpskerk. U bent van harte welkom om deze vieringen bij te wonen.

 

Namens de Stille weekcommissie,
Wim Beldman

Kinderviering Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 30 maart, is er een Goede vrijdag viering om 13.30 uur in ‘de Kandelaar’. Dit is een kinderviering en iedereen is welkom. Medewerking zal verleend worden door kinderkoor “Mozaïek” en ds. Rozenboom. Het zou mooi zijn, als iedereen een bloem mee zou willen brengen. Deze zullen aan het eind van de dienst aan de voet van het kruis gelegd worden. Tot dan.

 

De Open Deur commissie

Goede vrijdag – welk kruis draag jij?

Op Goede Vrijdag staat het Kruis in het middelpunt. Jezus is gestorven als ultieme daad van liefde voor alle mensen die Hem nodig hebben. Daar staan we bij stil op Goede Vrijdag. Maar welk kruis draag jij? Als we dat weten en (h)erkennen dan kunnen we ook stilstaan dat Jezus naast ons en bij ons is, vandaag en alle dagen. Hoe streng, zwaar of bitter ons leven en dat van de mensen om ons heen soms ook kan zijn.

 

In deze korte dienst op vrijdagavond 30 maart zal Harry Bloo ons meenemen in een mooie en inspirerende dienst, met medewerking van diverse gemeenteleden, jong en oud. Goede Vrijdag, 30 maart in De Kandelaar aanvang 19.30 uur.

Paasontbijt

1e Paasdag Paasontbijt in de ontmoetingsruimte van de Kandelaar

 

Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar 1e Paasdag beginnen met een ontbijt voor jong en oud. Het ontbijt zal plaatsvinden in de Kandelaar.

 

Wij nodigen u van harte uit op 1e Paasdag 1 april in de ontmoetingsruimte van de Kandelaar. Vanaf 8:15 uur bent u van harte welkom, zodat wij om 8:30 uur kunnen starten met het ontbijt. Om 9.30 uur worden de vieringen in de verschillende kerken voortgezet.

 

Het ontbijt wordt door de gezamenlijke kerken georganiseerd en iedereen is welkom. Omdat wij graag voldoende broodjes, koffie en ranja willen hebben vragen wij u zich op te geven. Dit kan telefonisch, via de e-mail of met het gele formulier (te vinden in de kerk). Deelname aan het paasontbijt is gratis.

 

Opgave kan tot woensdag 28 maart.

 

Yvonne Mail Yvonne T: 0573-46 23 05
Jannie Mail Jannie T: 0548-36 21 65
Gerrit Mail Gerrtit T: 06-20 59 87 81

Paasviering en paasontbijt Dijkerhoek

Op Eerste Paasdag om 09.30 uur organiseren wij een Paasviering met paasontbijt - voor jong en oud - in het Kulturhus van Dijkerhoek. Om alle voorbereidingen goed te laten verlopen, willen wij je vragen om je aan te melden voor 27 maart a.s. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt een mail sturen naar: Hendrika van de Bethanië commissie: Mail Hendrika of Erna van de Zondagsschool Dijkerhoek: Mail Erna Ook kun je een briefje, voorzien van je naam en het aantal deelnemers, geven aan een van de mensen van de Bethanië commissie of Zondagsschool Dijkerhoek.

 

Tijdens de viering zijn er twee collectes. De collecte in de viering is bestemd voor een nog nader te bepalen goed doel en de collecte aan de uitgang is bestemd voor het dekken van de onkosten van het paasontbijt.

 

Een hartelijk groet van de Bethanië commissie en Zondags-school Dijkerhoek

Algemeen nieuws

Van de redactie

Als redactie schrijven we niet vaak zelf een artikel in het Holtens Kerknieuws. Dat we het dit keer wel doen heeft een reden. We willen onze vaste schrijvers, maar ook onze incidentele schrijvers, vragen om medewerking. Ik hoor u al denken, we werken als schrijvers van artikelen toch al mee? Helemaal juist! Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Wat zou het Holtens Kerknieuws zijn zonder u als leverancier van kopij? Waarom dan toch een verzoek om medewerking? Elke maand is er een vrijwilliger die het Holtens Kerknieuws in het juiste formaat zet. Deze vrijwilligers hebben er veel voordeel van als uw artikel aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

  • Schrijven in het lettertype: Tahoma;
  • Puntgrootte: 11;
  • Onderwerp: (bijvoorbeeld Van de redactie);
  • Onderschrift (wie heeft het artikel geschreven);
  • Geen opmaak. Dus alles achter elkaar zetten. Wel koppen en tussenkoppen aangeven;
  • Aanleveren in Word;
  • Geen tabellen in Excel;
  • Enkele, of geen tabtoets gebruiken;
  • Geen opmaak, vet , cursief of onderstreept;

 

Ook hebben we nog een opmerking over de deadline. Helaas ontvangen wij regelmatig kopij die nog na de deadline wordt ingestuurd. De deadline is altijd op maandagavond 20.00 (exacte data kunt u voor elke editie achterin het kerkblad vinden). Te laat ingezonden kopij bezorgt ons veel ‘last-minute’ werk, met name voor de vrijwilliger die het kerkblad vormgeeft. Daarom het vriendelijke doch dringende verzoek echt de aangegeven deadline te hanteren. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

 

Redactie Holtens Kerknieuws

Tienerdienst 15 april

Een paar keer per jaar houden we een jeugddienst. Dit keer op zondag 15 april om 10.00 uur – dus een half uurtje later dan anders. Het thema is: Geld, geld, geld… Geld regeert de wereld, zo luidt het spreekwoord. Maar is dat ook zo in het leven van jongeren? En wáár geven ze hun geld dan aan uit? Maar ook ouderen kunnen er wat van. Ze zullen in deze dienst niet buiten schot blijven. Het wordt dus een dienst voor jong én oud. Mét muziek van…? Dat verklappen we nog niet.

Vervanging predikant bij afwezigheid

In tijden van vakantie of nascholing van ds. Roozenboom is mevr. Ans Steunenberg-Aaftink bereid gevonden pastorale assistentie te verlenen en begrafenissen te leiden. We zijn daar als kerkenraad erg blij mee. Ans behoeft in Holten geen nadere aanbeveling. Zij heeft al een lange loopbaan in het kerkenwerk en ze kent heel veel mensen in Holten. Ze heeft een volledige opleiding tot kerkelijk werker gevolgd, is daarin afgestudeerd en gecertificeerd. Juist in tijden van vacature blijkt zij uitstekende diensten te kunnen verrichten in ons dorp. We danken Ans dan ook voor haar bereidwilligheid en wensen haar veel zegen en inspiratie in het kerkenwerk in ons dorp.

 

Hier nog haar gegevens om haar te kunnen bereiken:
Erve Teeselink 48, 7451 WE Holten. Telefoon: 06-18 93 12 50 en 0548 - 54 60 79.

Themabijeenkomsten: Kinderen en geloofsopvoeding

De Dorpskerk en de Kandelaar nodigen alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar uit voor drie themabijeenkomsten op 8 maart, 11 april en 16 mei om met elkaar in gesprek te gaan rondom het thema ‘Kinderen en geloofsopvoeding’. Vanuit het Jeugdplatform hebben we orthopedagoog Bert Reinds uitgenodigd om ons hierbij te begeleiden. Als het goed is krijgen deze ouders een persoonlijke uitno-diging via de post, maar indien u ook geïnteresseerd bent naar deze boeiende themaavonden laat u zich niet weerhouden en geef u op.

 

De avond start met een inloop vanaf 19:45 in gebouw Irene. U kunt zich opgeven bij de jeugdouderlingen:
Rolph Markvoort 06 30 85 81 99/Mail Rolph
Heleen Haverslag 06 10 93 44 58/Mail Heleen U bent van harte welkom!

Krabbeldienst

Op zondag 25 maart is er weer een krabbeldienst. Er volgt voor de peuters en kleuters nog een uitnodiging maar de papa's en mama's kunnen deze datum alvast noteren! 😊 Zien we jullie allemaal weer om 11.00u in de Dorpskerk? Tot dan!

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken
De interkerkelijke Stichting voor diaconaal vakantiewerk organiseert in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerken in Nederland het diaconaal vakantiewerk voor personen, die om verschillende redenen niet zelf op vakantie kunnen gaan. Er zijn vakantieweken voor ouderen, met enige begeleiding bij de verzorging, maar er zijn ook vakantieweken voor als u, of uw partner, veel hulp nodig heeft. Er zijn vakantieweken voor (echt)paren met een thuiswonende dementerende partner, zorg wordt verleend aan de dementerende partner, waardoor de begeleidende partner de gelegenheid heeft om zich te ontspannen en er op uit te gaan.

 

Er zijn vakanties voor gasten met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zijn er speciale creatieve weken en in het voorjaar is er een muziekweek. De locaties waar de vakantieweken plaatsvinden zijn: Vakantiehotel Nieuw Hydepark te Doorn, vakantiehotel Dennenheul te Ermelo, Vakantiecentrum de Imminkhoeve te Lemele, het vakantieschip de Prins Willem-Alexander, Vakantiehotel de Heerenhof in Mechelen- Limburg, Vakantiehotel IJsselvliedt in Wezep, Hotel de Vrije Vogel in Elslo en hotel de Rijper Eilanden in De Rijp. In deze fantastische verblijven kunt u even loskomen van het dagelijkse leven, en andere mensen ontmoeten.

 

De vakanties zijn vol pension incl. koffie en thee en ze onderscheiden zich door de sfeer, de gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle weken die mogelijk worden gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, dragen een open, protestants-christelijk karakter. Dat is terug te vinden in de aanwezigheid van een pastor, tijdens iedere week. Daarnaast kunt u op zondag een kerkdienst bijwonen in “eigen huis”. Gedurende een vakantieweek zijn er allerlei activiteiten waar u aan mee kunt doen, zoals een muziekavond, wandelen, met de bus naar b.v. een museum en nog veel meer. Wilt u lekker een boek lezen? Prima, het is uw vakantie! Verpleegkundige zorg is bij de arrangementen inbegrepen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat u, ook als u intensieve verzorging en begeleiding nodig heeft, een heerlijke vakantie beleeft.

 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de ambassadeuren voor het vakantiebureau in Holten. Er kan meer dan u denkt!!

 

Er liggen brochures op de leesplank in de Kandelaar en in Irene, neem er gerust één mee. Gerry Meijerink-Stam, T: 0548 36 17 90
E: gjhmeijerink@solcon.nl
Bertus Bronsvoort, T: 0548 36 17 24
E: bertusbronsvoort@hotmail.com

Gebouw Irene of Dorpskerk huren?

Zoekt u een (tijdelijke) ruimte in Holten voor een bijeenkomst (tot 100 personen), vergaderlocatie of een klein feestje dan bent u van harte welkom in gebouw Irene aan de Boschkampsstraat. Gebouw Irene heeft een grote zaal voor ongeveer 100 personen en een aantal kleinere vergaderruimtes. Alles is doelmatig ingericht.

 

Bij elke huurmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van de volgende faciliteiten: horeca (koffie, thee, div. dranken, lunches), beamer en toneel. Alles zowel overdag als in de avond. Huurprijzen per arrangement (vanaf € 32,50 per dagdeel), maar ook voor langdurige overeenkomsten.

 

Ook kunt u bij passende evenementen de Dorpskerk afhuren. De Dorpskerk in Holten is een unieke locatie voor diverse optredens, voorstellingen en presentaties. Capaciteit 400-500 personen. Nieuw in 2014 is de modern ingerichte beameropstelling. In overleg met u worden prijzen, soort activiteit en mogelijkheden verder besproken.

 

Inlichtingen/afspraken:
Maandag, dinsdag: Kerkelijk Bureau N.H kerk, Boschkampsstraat 6, Holten. tel. 0548-361727 of mail naar: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Geef voor je kerk