Commissies/Gedenkzuil
Commissies /Gedenkzuil

Commissies

1. Eredienst commissie

De Eredienst commissie is een commissie die door de kerkenraad is geïnstalleerd. De commissie heeft naar de kerkenraad toe een adviserende en voorbereidende taak over alles wat met de eredienst en liturgie te maken heeft. Dit kan zijn advies over liederen, opzet van liturgieën.

 

We helpen o.a. bij de voorbereiding van de diensten in de Stille Week, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar en indien nodig bij de zangdiensten

 

Ook kunnen we zelf met nieuwe voorstellen naar de kerkenraad komen. Hierbij kun je denken aan: liturgische ontwikkelingen / vernieuwingen.

 

We komen vijf tot zes keer, in een jaar, bij elkaar.

 

Voorzitter: Vacant.
Leden: Henny Markvoort (contactpersoon), Wim Stevens, Dini Teeselink.

 

Hebt u suggesties voor onze commissie dan kunt u altijd een van de commissieleden aan het jasje trekken.

2. Hervormde vrouwendienst (HVD)

Naast de contactpersonen werkt in de wijk ook de Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D)
De H.V.D is een zelfstandige organisatie, die haar werk doet in de twee pastorale secties en zes pastorale wijken. Waarbij zij onderstaande taken uitvoeren:

 

 1. Nieuw ingekomen bezoek, bevindingen geven zij door aan de predikant of kerkelijk bureau.
 2. Geboortebezoek en jubileabezoek
 3. Per pastorale sectie organiseren zij Kerst-, Paas- of andere bijeenkomsten voor personen van 70 jaar en ouder.

 

De H.V.D.sters zijn onderdeel van de verschillende wijkteams en hebben daarnaast hun eigen organisatie.

Oost:
voorzitter: Rientje van Iperen, telnr.: 36 21 26
secretaris: Jannie Rietberg, telnr.: 36 16 34

West:
voorzitter: Miny Ulfman, telnr.: 36 17 08
secretaris: J. Ulfman, telnr.: 32 13 01

3. Open deur

Het Open Deur werk in Holten dateert al vanaf ± 1965 en is een gezamenlijke opzet van de drie Holtense kerken:
 1. Hervormde gemeente
 2. Gereformeerde kerk
 3. Rooms Katholieke parochie

 

Het is opgezet met de bedoeling om op een aansprekende manier het evangelie te brengen en om een brug te slaan tussen de kerk en hen die regelmatig kerkbezoek niet/niet meer gewend zijn.

 

De activiteiten bestaan uit een aantal onderdelen:
 1. Het beleggen van Open Deur diensten waar, vaak met muzikale ondersteuning, wordt ingegaan op een bepaald actueel thema. Meestal is dit het thema uit het Open Deur blad van de voorgaande maand. Deze diensten worden aangemerkt als officiële kerkdiensten. Afwisselend gaan daarbij voorgangers uit de drie organiserende kerken voor. Elke dienst wordt voorbereid door een ad hoc werkgroepje, samen met de voorganger.
  Elk jaar wordt ook een volkskerstzang en kerstnachtdiensten georganiseerd.
 2. Elke maand worden er ongeveer 500 Open Deur (en Open Vensters) bladen verspreid in Holten, door ongeveer 50 vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers helpt ook bij het voorbereiden van de kerkdiensten. Het blad de Open Deur is ook in gesproken vorm te bestellen, evenals in groot letter formaat.
 3. Maandelijks is er een medewerkersbijeenkomst waar naast zakelijke besprekingen, ook van gedachten wordt gewisseld over de inhoud van het Open Deur blad. Ervaringen worden uitgewisseld.
 4. Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers om elkaar eens te ontmoeten en om te kunnen reageren op diverse zaken rond het Open Deur werk.
 5. Al enkele jaren heeft de Open Deur groep een kinderkerkenpad georganiseerd voor alle kinderen uit groep 8 van de basisscholen in Holten. Dit om de kinderen iets te vertellen en te laten zien wat er in de kerken gebeurt. Veel kinderen hebben op deze manier met de drie kerken kennis gemaakt.

 

Naast de vrijwilligers is er een bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie kerken.

 

Per januari 2007 ziet dit bestuur er als volgt uit:

 

Ds. S.M. Roozenboomvoorzitter
Marry Kruimelaar vice-voorzitter
Greetje Schutterpenningmeester
Hannie Meijerinksecretaris
Bennie Vehoflid (namens katholieke parochie)
Hannie Bielemanlid
Annie Nijkamplid

4. Speciaal Pastoraat

Deze commissie werd voorheen de Lathmercommissie genoemd.
Het werk van deze commissie richt zich met name op de bewoners van de sociowoningen van “Zozijn” aan de Haarstraat en de Schoolstraat.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Jeanet Aanstoot, medewerkster van de stichting "Zozijn",
 • Truus Beldman,
 • Erna Kolkman,
 • Gerda Meijer, (contactpersoon telnr: 36 21 44).

5. Interkerkelijke Commissie Vorming & Toerusting

vorming en toerusting De Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting in Holten heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij. De avondbijeenkomsten zijn voor alle belangstellenden toegankelijk en worden aangekondigd in de plaatselijke kerkbladen en regionale pers. De commissieleden zijn afkomstig uit de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Rooms-katholieke Parochie.

 

De leden rapporteren over hun activiteiten aan de verschillende kerkenraden en het parochiebestuur. Mocht u suggesties hebben voor een bepaald onderwerp dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Commissie Henk Bijl, telefoon 0548 – 36 46 00.

 

Informatie en/of suggesties
Voor meer informatie over deze lezingen verwijzen wij u graag naar de artikelen in kerkbladen en kranten. U kunt ook contact opnemen met de een van de commissieleden. Ook voor het aandragen van onderwerpen voor avonden (suggesties zijn altijd zeer welkom!), kunt u hen bellen:

 

Ook kunt u allerlei informatie vinden in onze website

 

Henk Bijl,
Voorzitter
Velddijk 5 0548 36 46 00
Hans Hoekman,
PR en publiciteit
Ab Jansenstraat 24 0548 36 54 66
Anton Bronsvoort,
Penningmeester
Beusebergerweg 66 0548 36 64 32
Ria IJmker,
Notulist
Pastoriestraat 56 0548 36 16 52
Erna Nijkamp,
Lid
Borkeldsweg 85 0548 36 29 96
Programma 2017 - 2018

6. ZWO

Klik op foto om te openen


Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking commissie.
Kortaf: ZWO - commissie. Deze commissie behartigt in Hervormd Holten de zaken die in haar naam zijn genoemd. Dat is heel wat. Een hele klus.

 

Wat de commissie vooral wil is het de gemeente er zich van bewust maken dat er een taak voor haar ligt in de wereld. De gemeente is er niet alleen voor zichzelf, zij is er voor de wereld. In het evangelie gaat het om het geding om de wereld.
Niet alleen in woorden, maar ook in daden.

 

Daartoe werkt de commissie aan fondswerving.  Tijdens kerkdiensten zamelt zij gelden in voor mensen elders in de wereld, mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Zij zamelt geld in om het mogelijk te maken dat overal het evangelie tot klinken kan worden gebracht. Maar het gaat niet alleen om het geld, maar juist daarom dat de gemeente in het geven zelf bewust wordt van ZWO. Zij zich realiseert dat ZWO wezenlijk tot het gemeente zijn behoort. Daarom geen collecte zonder informatie over het waarom van het geven.

 

De collectes in de reguliere kerkdiensten en de collectes voor de zending met Pinksteren en voor het Werelddiaconaat in oktober, die per acceptgiro worden geïnd, gaan naar de landelijke kerk die namens de gemeenten wereldwijd de taak van zending en werelddiaconaat uitvoert.

 

Naast dit werk zijn er op het Holtense erf ook nog twee activiteiten gaande die vanuit plaatselijke initiatieven zijn ontstaan en gedragen worden door de plaatselijke gemeente.

 

 1. Het Holtens Fonds voor Internationale hulpverlening is voortgekomen uit het Papoea-fonds en zij verzorgt dit jaar voor het laatst projecten in het voormalige Nieuw Guinea, beurzen voor studenten e.d. Na dit jaar richt het fonds zich op Rwanda.
 2. Ook de zendingscommissie functioneert onder de paraplu van het ZWO.

 

Deze twee commissies vinden in de ZWO commissie hun platform.

Gedenk - en doopzuil

 

Als liturgie commissie hebben we dit bedacht en de uiteindelijke vormgeving en uitvoering is van Theo Verboom van atelier “Oud Ittersum” uit Zwolle. Het resultaat mag er zijn, vind ik.

 

Wat is de bedoeling? Als er een dode wordt afgekondigd, dan legt de ouderling of een familielid een steen met de naam van de overledene en de geboorte en sterfdatum op één van de glazen plateaus. Ik had graag ronde witte stenen gehad, maar die kreeg ik niet te pakken, want zeiden de tuincentra die krijgen we weer in het voorjaar. Uiteindelijk kwam ik bij een groot steenbedrijf in Enter en die hadden stenen, maar verkopen niet aan particulieren. Toen zei ik: u hoeft ze ook niet te verkopen, ik wil ze wel zo meenemen. En ik legde hem uit waarvoor ze waren. Hij gaf mij een tasje en zei zoek maar uit en neem maar mee. Aardig he?

 

Waarom stenen? Dat is een joods gebruik. Bij het bezoek aan een graf of gedenkplaats legt men een steentje neer. Uiting van respect en van het feit dat zij die voorbij zijn niet zijn vergeten. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar mag de familie de steen van hun overledene meenemen. Dat is persoonlijker dan een kaarsje, want de naam staat er op.

 

En de stenen zijn wit omdat in Openbaring 2: 17 staat: Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam.

 

Het doopboek wordt bij de doop ingeschreven. Wij vragen altijd hoe wilt gij dat u kind genoemd staat. En als dan de naam geklonken heeft, zeggen we dat die naam gegrift mag worden in de palm van Gods hand. Maar dus ook in het doopboek, dat we verplicht zijn bij te houden, maar dat nu in het digitale tijdperk haar functie heeft verloren. Maar op deze manier dus niet haar liturgische.

 

We bedanken Theo voor zijn fijne werk en hopen nog vele jaren hier in de kerk te vieren, onze doden te gedenken en de gedoopten in te schrijven

 

Klik op foto.

Geloof in het leven